Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Wojcieszowie

Regulaminy

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG

CENTRUM BIBLIOTECZNO-KULTURALNEGO W WOJCIESZOWIE


Administratorem danych osobowych jest Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wojcieszowie. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wojcieszowie w celu prowadzenia obsługi wypożyczeń zbiorów bibliotecznych oraz w celach statystycznych i marketingowych w zakresie promocji czytelnictwa. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu posiadania statusu czytelnika. Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wojcieszowie jest samorządową instytucją kultury, zwaną dalej Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Wojcieszowie.

 


§ 1.

PRAWO KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

 1. Prawo do korzystania z Centrum Biblioteczno-Kulturalnego mają wszyscy zainteresowani posiadający  zobowiązanie biblioteczne.
 2. Prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów Centrum Biblioteczno-Kulturalnego mają mieszkańcy miasta Wojcieszów  posiadający stałe zameldowanie oraz uczniowie uczęszczający do szkoły na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.
 3. Dla mieszkańców spoza miasta Wojcieszów zbiory biblioteczne bezpłatnie udostępniane są na miejscu. Prawo do korzystania ze zbiorów Wypożyczalni dla Dorosłych, Czytelni, Oddziału Dziecięco- Młodzieżowego mają wszyscy zainteresowani po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.
 4. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na zewnątrz w formie wypożyczeń dla czytelników spoza miasta Wojcieszów możliwe jest po wpłaceniu kaucji zwrotnej w wysokości 30 złotych. Przy wypożyczaniu szczególnie cennych dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego  książek wysokość kaucji ustala Dyrektor Centrum Biblioteczno-Kulturalnego.
 5. Wypłata kaucji następuje na żądanie czytelnika. Fakt rezygnacji i wypłaty kaucji należy zgłosić bibliotekarzowi co najmniej trzy dni wcześniej.
 6. Podstawą wypłaty kaucji jest zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych, przedłożenie oryginału druku wpłaty kaucji oraz uregulowanie wszystkich należności wobec Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wojcieszowie.   
 7. Po upływie jednego roku od zaprzestania korzystania z  kaucja, która nie została odebrana, jest zaliczana do pozostałych przychodów operacyjnych Centrum Biblioteczno-Kulturalnego.  
 8. Z Wypożyczalni dla Dorosłych mogą korzystać czytelnicy od 18 roku życia.

 

§ 2.

WARUNKI ZAPISU

 1. Przy zapisie pełnoletni czytelnik zobowiązany jest do:
  • a) okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL,
  • b) okazania dokumentu potwierdzającego stały adres zameldowania,
  • c) zapoznania się z regulaminem i potwierdzenia własnoręcznym podpisem zobowiązania do jego przestrzegania.
 2. Osoby niepełnoletnie do 18 roku życia zapisują się do Biblioteki za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego oraz po przedłożeniu legitymacji szkolnej.
 3. Rodzice lub opiekunowie prawni są odpowiedzialni za zbiory wypożyczone przez swoje dzieci.
 4. Dane czytelnika podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
 5. Czytelnik zobowiązany jest do poinformowania Centrum Biblioteczno-Kulturalne o zmianie danych osobowych.
 6. Czytelnik korzystający ze zbiorów Centrum Biblioteczno-Kulturalnego zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r., nr 80, poz. 904 ze zm.).

 

 

§ 3.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

 1. Zbiory czytelni udostępniane są na miejscu. (regulamin czytelni w załączniku nr 1 do regulaminu).
 2. Dostęp do Internetu w Bibliotece jest bezpłatny. (regulamin korzystania z Internetu w załączniku nr 2 do regulaminu).
 3. Czytelnik może zwracać się do bibliotekarza z prośbą o informacje dotyczące zbiorów bibliotecznych, doboru literatury na interesujący go temat oraz wskazówek do sposobu pracy ze zbiorami.
 4. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć:
  • z Wypożyczalni dla Dorosłych 5 książki na 1 miesiąc,
  • z Oddziału dla Dzieci 5 książki na 1 miesiąc,
  • z Czytelni 10 czasopism na 7 dni,
  • zbiory multimedialne:
  • 3 płyty CD na 7 dni lub 3 płyty DVD na 7 dni.
  • 3 audiobooki na 7 dni.
 5. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może żądać zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych przed upływem terminu.
 6. Jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych czytelników, istnieje możliwość dokonania prolongaty konkretnego zbioru bibliotecznego.
 7. Posiadacz karty bibliotecznej może dokonać samodzielnie prolongaty mailowo lub telefonicznie:
  • w przypadku książek i multimediów - jednokrotnej (książka o kolejny miesiąc, multimedia o kolejne 7 dni). Prolongaty można dokonać również telefonicznie lub bezpośrednio u bibliotekarza. Prolongaty czytelnik dokonuje w poszczególnych działach. (instrukcja w załączniku nr 4 do regulaminu).
 8. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów bibliotecznych będących własnością Biblioteki.
 9. Czytelnik może zamówić zbiory biblioteczne. Zamówione zbiory oczekują na odbiór trzy dni. 
 10. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić uwagę na stan zbiorów przed wypożyczeniem i ewentualne uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 11. Czytelnik odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia udostępnionych zbiorów bibliotecznych.
 12. W przypadku niezwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia zbiorów bibliotecznych, czytelnik zobowiązany jest do oddania tego samego tytułu za zgodą Dyrektora CBK,  lub dostarczenia innego tytułu przydatnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnemu o nie mniejszej wartości niż zagubiony/uszkodzony lub wpłacić odszkodowanie. 
 13. W przypadkach losowych (np. pożar, kradzież) częściowe lub całkowite zwolnienie od zobowiązań wobec CBK może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora CBK:
  • na podstawie świadectwa wydanego przez uprawnione do tego instytucje,
  • na pisemny wniosek czytelnika.
 14. Kara za przetrzymanie książek może być anulowana w całości lub częściowo na wniosek czytelnika. Decyzję podejmuje  Dyrektor Centrum Biblioteczno- Kultturalnego                                   w Wojcieszowie. Dyrektor może wyznaczyć również inną formę rekompensaty w zamian za anulowanie kary w postaci:
  • nieodpłatnego przekazania CBK jednego lub kilku tytułów wskazanych przez bibliotekarza,
  • wykonania wskazanej przez bibliotekarza pracy na rzecz biblioteki.
 15. Czytelnik nie nabywa prawa własności do dzieła niezwróconego, zniszczonego lub uszkodzonego.
 16. Centrum Biblioteczno-Kulturalne świadczy usługi w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. CBK może pisemnie upominać się o zwrot wypożyczonych zbiorów. Czytelnik, do którego biblioteka wysłała upomnienie, pokrywa jego koszt.
 17. W przypadku nierozliczenia się czytelnika z zobowiązań wobec Biblioteki, jego konto zostanie zablokowane do czasu uregulowania wszystkich należności.
 18. Za przetrzymanie wypożyczonych zbiorów czytelnik wnosi opłatę w wysokości:
  • 0,10 zł za każdy dzień przetrzymania książki,
  • 1,00 zł za każdy dzień przetrzymania zbioru multimedialnego (CD,DVD, audiobook).
 19. Jeżeli termin zwrotu wypożyczonych zbiorów przypada na dzień zamknięcia Centrum Biblioteczno- Kulturalnego, to użytkownik ma obowiązek oddania zbiorów pierwszego dnia pracy Centrum Biblioteczno- Kulturalnego następującego po tym terminie. Każdy kolejny dzień, łącznie z dniami zamknięcia Centrum Biblioteczno- Kulturalnego Biblioteki, wliczany jest do opłaty karnej.

 

§ 4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Czytelnicy mogą być pozbawieni prawa do korzystania z Centrum Biblioteczno- Kulturalnego, jeżeli:
  • nie przestrzegają zasad wyrażonych w regulaminach Centrum Biblioteczno- Kulturalnego,
  • nie respektują norm i zasad zachowania obowiązujących w miejscach publicznych w sposób uwłaczający godności osobistej pracowników i użytkowników biblioteki bądź ograniczający ich prawo do swobodnego korzystania z usług Centrum Biblioteczno- Kulturalnego lub realizowania obowiązków zawodowych,
  • nie zachowują elementarnych zasad higieny osobistej,
  • swoim zachowaniem stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia innych użytkowników oraz pracowników biblioteki.
  • Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor CBK .
 2. Czytelnicy mogą pisemnie lub ustnie kierować skargi i wnioski bezpośrednio do dyrektora CBK.
 3. Czytelnikom przysługuje prawo odwołania się do dyrektora Centrum Biblioteczno- Kulturalne.
 4. W Centrum Biblioteczno- Kulturalnym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających, spożywania posiłków, używania telefonów komórkowych, wprowadzania zwierząt oraz pozostawiania rowerów.
 5. Zmiany w regulaminie będą publikowane na stronie internetowej Centrum Biblioteczno- Kulturalnego oraz sygnalizowane czytelnikom informacją umieszczoną w widocznym miejscu.
 6. Po upływie sześciu tygodni od podania informacji o zmianach uważa się, że czytelnik przyjął je do wiadomości.

 

§ 5.

 1. Regulamin wchodzi w życie dnia   1 lutego 2021 r.

Dyrektor CBK

w Wojcieszowie

(-) Przemysław Rogal  

 

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny